Didaktický projekt, informatika - jednorozmerné pole

Očakávané výsledky (vzdelávacie a výchovné ciele)

Vzdelávacie ciele

Po prebraní témy Štruktúrovaný údajový typ pole by mal žiak:

Intuitívne ponímať pole ako homogénnu štruktúru údajov na úrovni príkladov zo života.

Cieľ 1.

vymedziť pole ako štruktúrovaný homogénny údajový typ s prvkami označenými jedným identifikátorom,

Cieľ 2.

vymenovať príklady jednorozmerného poľa zo života (napr. zoznam žiakov v triednej knihe, zoznam pretekárov na štartovacej listine, polička s knihami, regál s policami, skriňa so zásuvkami, izby v hoteli, sedadlá v kine, políčka filmu resp. animácie).

Definovať typ pole a deklarovať premennú typu pole.

Cieľ 3.

vysvetliť čo je index poľa a prvok poľa a aký je medzi nimi rozdiel,

Cieľ 4.

rozlišovať typ indexu poľa a typ prvkov poľa,

Cieľ 5.

vysvetliť, že index poľa musí byť ordinálneho typu (nie nevyhnutne číslo, ale napr. char),

Cieľ 6.

deklarovať premennú typu pole.

Používať premennú typu pole v jednoduchých úlohách.

Cieľ 7.

načítať a vypísať jednotlivé prvky poľa,

Cieľ 8.

manipulovať s prvkami poľa:

 1. priradiť ich do iných premenných,
 2. inkrementovať ich,
 3. vysvetliť vyhodnotenie výrazu s vnoreným indexom (napr. A[A[A[3]]]),

Cieľ 9.

vymenovať bežné chyby pri použítí poľa (zlý typ indexu, pretečenie indexu, nekompatibilita typov prvkov poľa),

Cieľ 10.

použiť pole pri jednoduchých úlohách (napr. typu: načítaj pole - nájdi maximálnu hodnotu, spočítaj resp. uprav prvky poľa - vypíš pole).

Vytvárať algoritmy využívajúce údajovú štruktúru pole:

Cieľ 11.

použiť pole pri riešení náročnejších problémov niektorých z uvedených typov:

 1. vyhľadávacie algoritmy,
 2. algoritmy usporadúvania,
 3. výpočty hodnôt vyžadujúce viaceré prechody poľom,
 4. problémy zamerané na spracovanie textov,
 5. programovanie jednoduchých hier.

Cieľ 12.

rozpoznať a určiť, v ktorých úlohách je možné efektívne použiť pole a v ktorých nie, vymenovať výhody a nevýhody poľa oproti jednoduchým údajovým typom (jednoduchší prístup k prvkám poľa pri načítaní, spracovaní a vypísaní premenných, nároky na pamäť).

Vychovné ciele

Výchovné ciele, ktoré by si mal upevniť žiak počas preberania danej tém:

 • zmysel pre poriadok, uvedomenie si výhody vhodného označenia údajov pomocou indexov,
 • zmysel pre spravodlivosť (rôzne spôsoby odmeňovania ľudí),
 • pozitívny vzťah k škole, práci,
 • pozitívny vzťah k prírode a športu,
 • pozitívny vzťah k technológiám a psychohygienické aspekty ich využívania,
 • estetické cítenie (vzťah k hudbe),
 • sústredenosť a exaktné vyjadrovanie (v programovacom jazyku),
 • aktívny prístup k riešeniu úloh, kritické myslenie.
Oddelenie didaktiky informatiky a podporných technológií, Ústav informatiky, Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach