Didaktický projekt, informatika - jednorozmerné pole

Identifikačná časť, podmienky výučby

Autori:

Ľubomír Šnajder,
lubomir.snajder (at) upjs (dot) sk,
http://ics.upjs.sk/~snajder/

Ján Guniš,
jan.gunis (at) upjs (dot) sk,
http://di.ics.upjs.sk/gunis/

Študijná skupina: študenti doplnia názov študijnej skupiny

Dátum odovzdania projektu: 17. október 2009

Téma:

Štruktúrovaný údajový typ pole
Cieľová skupina: žiaci 2. ročníka gymnázia zameranie 7902 5 05 - Informatika
Časová dotácia: 6 hodín
Hardvérové a softvérové podmienky: počítače v LAN, FreePascal (príp. Turbo Pascal, Borland Delphi)

Význam a postavenie témy:

Táto téma patrí do základného kurzu programovania. Pole bude prezentované ako prvý štrukturovaný údajový typ. Vzhľadom na definíciu typu pole a hlavne na používanie a prístup k jednotlivým prvkom poľa, by tejto téme mala nevyhnutne predchádzať téma príkazy opakovania. Žiaci by mali vedieť pracovať s jednoduchými údajovými typmi a vedieť používať podmienené príkazy. Po tejto téme by mohla nasledovať téma štruktúrovaný údajový typ záznam (record) alebo témy vyhľadávacie, usporadúvacie či šifrovacie algoritmy.

Vstupné požiadavky:

Predpokladané (vstupné) požiadavky na vedomosti, spôsobilosti, návyky, postoje, myšlienkové operácie, vlastnosti:
Poznať jednoduché údajové typy (integer, real, char, boolean) a typ string, vedieť ich používať pri riešení algoritmických problémov využívajúcich príkazy vetvenia (if, case) a príkazov opakovania (for, repeat, while), napr. vyhľadávanie čísel z danej množiny s požadovanou vlastnosťou, tabelácia funkcie, riešenie lineárnej a kvadratickej funkcie, matematické a štatistické výpočty.

Oddelenie didaktiky informatiky a podporných technológií, Ústav informatiky, Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach