Didaktický projekt, informatika - jednorozmerné pole

Logická štruktúra učiva

Základom logickej štruktúry učiva je znázornenie údajových typov v jazyku Pascal a podrobné znázornenie typu pole.

Logická štruktúra učiva - údajové typy a štruktúrovaný údajový typ pole
Obr. 1 Logická štruktúra učiva - údajové typy a štruktúrovaný údajový typ pole

Rozširujúce učivo:

Dvojrozmerné pole (matica s celočíselnými indexmi, hra námorná bitka, šachovnica, plán mesta), binárne vyhľadávanie, triediace algoritmy.

Medzipredmetové vzťahy:

Vzťah k prírode, športu, hudbe, škole, financiám, využívanie IKT (SMS, GPS).

Typické chyby:

  • neordinálny typ indexu,
  • hodnota indexu mimo deklarovaného rozsahu,
  • zamieňanie prvku poľa a jeho indexu,
  • nekompatibilita typov prvkov poľa,
  • neinicializovanie poľa.
Oddelenie didaktiky informatiky a podporných technológií, Ústav informatiky, Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach