Didaktický projekt, informatika - jednorozmerné pole

Didaktický test

[verzia v rtf formáte]

Úlohy do didaktického testu boli vybrané tak, aby reprezentatívne pokrývali učivo danej témy. Vďaka použitým formuláciám úloh sme mohli týmto testom overiť vyššie poznávacie procesy žiakov (analyzovanie, hodnotenie, tvorenie).

Navrhujeme písomnú podobu didaktického testu s časom riešenia 90 minút.

Zadania úloh didaktického testu:

1.

Ktoré z uvedených definícií typu pole sú nesprávne a prečo?:

 • type pole = array [10...20] of real;
  .....................................................................
 • type pole = array ['0'.. 9] of char;
  .....................................................................
 • type pole = array [1.0..2.0] of real;
  .....................................................................

2.

Definovali sme typ pole, deklarovali premenné a, i, pom a priradili prvkom poľa hodnoty:

type pole = array [1 .. 10] of integer;
var a : pole;
  i, pom : integer;
begin
 for i := 1 to 10 do a[i] := i + 2;

Čo bude výsledkom behu programu, ak program vykoná nasledovné príkazy?

 1. for i := 1 to 10 do write(a[i],' ');
  .....................................................................
 2. writeln(a[a[3]]);
  .....................................................................
 3. i := 1 to 9 do begin
           pom := a[i];
           a[i] := a[i+1];
           a[i+1] := pom;
          end;
  write(a[1],' ',a[10]);
  .....................................................................

3.

Na úseku rieky (od 10. km až po prameň) sme merali úroveň jej znečistenia dusičnanmi. Na každom celom kilometri sme odmerali množstvo dusičnanov vo vode. Vytvorte program, ktorý:

 1. načíta namerané údaje v poradí, ako sme ich namerali,
 2. vypíše vzdialenosť od prameňa (v km) a namerané hodnoty dusičnanov v poradí od prameňa,
 3. vypíše tie kilometre rieky, na ktorých hodnota dusičnanov prekročila hodnotu 50 mg/l,
 4. vypíše tie kilometre, na ktorých došlo k zvýšeniu hodnoty dusičnanov vzhľadom na hodnotu nameranú na predchádzajúcom kilometri (v smere od prameňa).
Oddelenie didaktiky informatiky a podporných technológií, Ústav informatiky, Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach