preskočiť a ísť na hlavný obsah , hlavná stránka , kontaktné informácie , klávesové skratky
Ján Guniš
Moja práca: kariéra, vzdelávanie, výučba, publikácie, projekty, práce, PhD.,

Moja práca - PhD. štúdium

Doktorandské štúdium

Doktorandské štúdium na FMFI UK Bratislava, odbor Teória vyučovania informatiky.

Téma dizertačnej práce

Tvorba algoritmov a rozvoj algoritmického myslenia ţiakov v stredoškolskej informatike

Abstrakt dizertačnej práce

Autor sa v práci zoberá problematikou výučby tematického okruhu „Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie“ na stredných školách. Analyzuje faktory vplývajúce na vyučovanie tejto témy, zaužívanú terminológiu, obsah vyučovania definovaný v Štátnom vzdelávacom programe (ŠVP), dostupné učebnice, postoj učiteľov a rôzne spôsoby vyučovania. Zisťuje pedispozície žiakov, začínajúcich programátorov. Na základe predchádzajúcich výsledkov a analýz definuje východiská pre návrh metodiky. Navrhuje model reprezentujúci algoritmické myslenie žiakov a spôsob jeho merania formou písomného testu. Spresňuje ŠVP o špecifické ciele a exemplifikačné úlohy. Navrhuje schému vyučovania algoritmizácie s dôrazom na prepojenie s reálnym svetom, aktivitu žiaka, tímovú prácu a riešenie problémov. Postupne vyvíja metodiku vyučovania. Navrhnutú metodiku úspešne overuje v reálnej praxi. V závere autor uvádza námety pre pokračovanie práce a na ďalšie skúmanie v tejto oblasti.

Kľúčové slová: stredoškolská informatika, algoritmické myslenie, riešenie problémov, metodika vyučovania.

Autoreferát dizertačnej práce

Abstract

The author of the work deals the problem of teaching thematic area "procedures, problem solving, algorithmic thinking" at secondary schools. He analyzes the factors influencing the teaching of the topic, the terminology established by custom, the curriculum defined in National curriculum (NC), available textbooks, teachers' attitudes and various ways of teaching. He identifies predisposition of pupils, novice programmers. He defines the starting points for proposal for a methodology based on previous results and analyzes. He suggests a model representing algorithmic thinking of pupils and method of its measurement in form of written test. He precises NC with the specific objectives and exemplification tasks. He proposes a scheme of algorithmization teaching with emphasis on interconnection with the real world, pupils’ activity, teamwork and problem solving. He gradually evolves methodology of teaching. He successfully verified proposed methodology in real practice. In conclusion, the author submits suggestions for continuation of the work and further research on this area.

Keywords: secondary school informatics, algorithmic thinking, problem solving, methodology of teaching.

© 2006 Ján Guniš, aktualizované: 13. 12. 2013 o 12:20 | Prehlásenie o prístupnosti