Metóda čiernej skrinky

Experimentovaním so vstupmi do čiernej skrinky sa pokúste odhaliť jej vnúrornú štruktúru (funkciu). Formulujte hypotézy, overte si ich a v prípade nutnosti ich upravte.

STIMULY REAKCIE
-> ČIERNA SKRINKA 1 ->
STIMULY REAKCIE

-> ČIERNA SKRINKA 2 ->
STIMULY REAKCIE
-> ČIERNA SKRINKA 3 ->
STIMULY REAKCIE

-> ČIERNA SKRINKA 4 ->
Metódou čiernej skrinky otestujte softvér (program), ktorý odovzdal programátor. Úlohou programátora bolo naprogramovať program na výpočet reálnych koreňov rovnice ax2+bx+c=0, kde a, b, c sú reálne čísla.
Poznámka: ak beh programu spôsobí chybový stav, vo výstupe sa objaví správa typu ERROR.
 
STIMULY REAKCIE
a:
b:
c:
-> ČIERNA SKRINKA 5 -> x1:
x2:

Oddelenie didaktiky informatiky a podporných technológií, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Ústav informatiky