Autorské riešenie
[stiahni py]

 • Počet riešiteľov: 22 / 27 = 81 %

 • Úspešnosť riešenia: 4,15 / 7 = 59 %

Našou úlohou je zistiť, ako sa bude vyvíjať situácia s kvalifikačnou štruktúrou zamestnancov v danom sektore. Pri výpočte prognózy vývoja kvalifikačnej štruktúry zamestnancov budeme uvažovať nasledovné údaje:

 • Celkový počet zamestnancov v danom sektore. Toto číslo sa v čase nemení.

 • Percento kvalifikovaných zamestnancov v danom sektore. Inak povedané je to pomer počtu kvalifikovaných zamestnancov k počtu všetkých zamestnancov.

 • Ročný počet absolventov škôl, ktorí sa môžu zamestnať ako noví kvalifikovaní zamestnanci v danom sektore.

 • Počet zamestnancov sektora, ktorých je možné každý rok v rámci rekvalifikačných kurzov preškoliť tak, aby sa z nich stali kvalifikovaní zamestnanci.

 • Každý rok odchádza mimo sektor 1/40 zamestnancov. Podľa zadania môžeme predpokladať, že odchádza 1/40 z kvalifikovaných a 1/40 z nekvalifikovaných zamestnancov. 

Za zmienku stojí aj informácia o tom, že zamestnávatelia uprednostňujú kvalifikovaných zamestnancov pred nekvalifikovanými a nekvalifikovaných zamestnancov nechávajú rekvalifikovať. Inak povedané, zamestnávatelia sa snažia maximalizovať percento kvalifikovaných zamestnancov. Sú však limitovaní kapacitou škôl a rekvalifikačných kurzov.

Keďže celkový počet zamestnancov sa nemení, pre vývoj kvalifikačnej štruktúry nám stačí sledovať počet kvalifikovaných zamestnancov v jednotlivých rokoch.

Pozrime sa na to, ako sa mení počet kvalifikovaných zamestnancov:

 • Počiatočný počet kvalifikovaných zamestnancov vieme zistiť. Poznáme percento kvalifikovaných zamestnancov a celkový počet zamestnancov.

 • Každý rok z počtu kvalifikovaných zamestnancov ubudne 1/40 z nich.

 • Pribudnú k nim absolventi a rekvalifikovaní zamestnanci.

  • Ak by nový počet kvalifikovaných zamestnancov prekročil počet všetkých zamestnancov, nezamestnajú sa v sektore všetci (celkový počet zamestnancov sa nemení). Podstatné je, že všetci zamestnanci v sektore budú kvalifikovaní.

  • Ak by nový počet kvalifikovaných zamestnancov neprekročil počet všetkých zamestnancov, chýbajúci zamestnanci budú nekvalifikovaní. Počet nekvalifikovaných zamestnancov však nesledujeme.

Výsledná funkcia môže vyzerať nasledovne:

#Python
def prognoza_vyvoja(pocet_zamestnancov,
          percento_kvalifikovanych,
          novi_kvalifikovani,
          rekvalifikovani,
          pocet_rokov):

  vysledok = [round(percento_kvalifikovanych, 2)]
  kvalifikovani = pocet_zamestnancov * percento_kvalifikovanych / 100

  for i in range(pocet_rokov):
    kvalifikovani = kvalifikovani * 39 / 40
    kvalifikovani = kvalifikovani + novi_kvalifikovani
    kvalifikovani = kvalifikovani + rekvalifikovani
    if kvalifikovani > pocet_zamestnancov:
      kvalifikovani = pocet_zamestnancov
    vysledok.append(round(100 * kvalifikovani / pocet_zamestnancov, 2))

  return vysledok

Vaše zaujímavé riešenia a najčastejšie chyby

Medzi najčastejšie chyby, ktoré ste robili patrilo:

 • Nerešpektovanie zadania - funkcia má mať parametre (nie globálne premenné alebo input vo funkcii) a výsledok má vrátiť ako zoznam percent (nie vypísať).

 • Zmena celkového počtu zamestnancov - ak prírastok počtu kvalifikovaných zamestnancov (absolventi + preškolení) je vyšší ako celkový úbytok (1/40), v istom okamihu už nemôžeme v sektore zamestnať všetkých, lebo by sme prekročili celkový počet zamestnancov.

 • Nesprávny výpočet úbytku kvalifikovaných zamestnancov - podľa zadania pre odchádzajúcich zamestnancov platí, že: "medzi nimi sú rovnomerne zastúpení kvalifikovaní aj nekvalifikovaní". Niektorí z vás uvažovali, že každý rok ubudne z počtu kvalifikovaných zamestnancov polovica z počtu odchádzajúcich zamestnancov. Táto úvaha by viedla k tomu, že počet kvalifikovaných zamestnancov môže nadobudnúť aj záporné hodnoty. Správne odchádza len 1/40 z kvalifikovaných a 1/40 z nekvalifikovaných zamestnancov.

 • Zbytočný výpočet počtu nekvalifikovaných zamestnancov - niektorí z vás priebežne počítali aj počet nekvalifikovaných zamestnancov. Nie je to vyslovene chyba, ale je to úplne zbytočné.

Úplne správne riešenie neodovzdal žiaden tým. Najlepšie však dopadli tímy:

 • bobalky_sk guru - funkcia zbytočne počítala počet nekvalifikovaných a namiesto výsledného zoznamu funkcia vrátila slovník,

 • kotvicky guru - výsledné percentá neboli správne zaokrúhlené a vo funkcii boli ponechané pomocné výpisy.