Autorské riešenie
[stiahni py]

 • Počet riešiteľov: 11 / 11 = 100,00 %

 • Úspešnosť riešenia: 3,63 / 7 = 51,82 %

Pri riešení tejto úlohy nám pomôže rozbor konkrétneho prípadu zo zadania úlohy. Vežička zostavená z troch kociek s rozmermi a posunmi [[12, 1], [10, 5], [8, 0]] je stabilná, lebo priemet P ťažiska T telesa zloženého z dvoch horných kociek leží na hornej hrane spodnej kocky. Ak uvažujeme vežičku bez hornej kocky s rozmermi a posunmi [[10, 5], [8, 0]], tak tá je nestabilná, lebo priemet P ťažiska T vrchnej kocky leží mimo hornú hranu spodnej kocky. Presvedčíme sa o tom nasledovným výpočtom.

Vežičky

V prípade telies s rovnakou hustotou, môžeme pre výpočet x-ovej súradnice ťažiska sústavy dvoch telies namiesto vzťahu s hmotnosťami

xt  = (xt1 * m1 + xt2 * m2) / (m1 + m2)

použiť vzťah s objemami telies, t.j.

xt  = (xt1 * V1 + xt2 * V2) / (V1 + V2)

Pri použití tohto vzťahu na sústavu viacerých telies (kociek) musíme testovať či sú stabilné všetky sústavy zhora prvých 2, 3, ... n kociek.

Výsledné riešenie úlohy zapísané v programovacom jazyku Python môže vyzerať nasledovne:

 

def je_stabilna(vezicka):
  # inicializácia x-posunu a objemu telesa 
  # (x_nad, objem_nad) umiestneného nad skúmanou kockou
  veza = vezicka.copy()
  a, x_nad = veza.pop(0)
  objem_nad = a ** 3
  # zisťovanie či teleso z kociek (x_nad, objem_nad) je stabilné 
  # nad aktuálne skúmanou kockou
  for a, x in veza:
    # zistenie či priemet ťažiska telesa z kociek (x_nad), 
    # leží na hornej podstave skúmanej kocky
    stabilna = x - a / 2 <= x_nad <= x + a / 2
    if not stabilna:
      return False
    # výpočet rozmerov nového telesa rozšíreného o skúmanú kocku - 
    # pre ďalšiu iteráciu cyklu
    objem = a ** 3
    x_nad = (objem_nad * x_nad + objem * x) / (objem_nad + objem)
    objem_nad = objem_nad + objem
  return stabilna


# ilustračný príklad
print(je_stabilna([[12, 1], [10, 5], [8, 0]])) 

# ilustračný príklad bez hornej kocky
# print(je_stabilna([[10, 5], [8, 0]])) 
# prípad, keď 3D veža je nestabilná a 2D je stabilná
# print(je_stabilna([[2, -1], [1, -0.5], [1.8, 0]])) 

Táto úloha je zameraná na: 

 • použitie rôznych stratégii riešenia problémov (dekompozície problému na podproblémy, vykreslenie obrázka),

 • precvičenie príkazov opakovania, vetvenia s podmienkou, volania funkcií s parametrom a výstupom, práce s dátovým typom zoznam, výpočtov s aritmetickými a relačnými operátormi,

 • aplikáciu fyzikálnych poznatkov na algoritmické vyriešenie reálneho problému.

Vaše zaujímavé riešenia a najčastejšie chyby

Do riešenia tejto úlohy sa zapojilo 11 tímov z kategórie GURU.  Plný počet bodov dosiahli tímy seesharp a BonifacGroup, ktorým gratulujeme.

V riešeniach sme zaregistrovali nasledovné nedostatky, vychádzajúce najčastejšie z nedôslednej analýzy problému, tvorby menej efektívneho riešenia či z pretrvávajúcich programátorských zlozvykov:

 • pri riešení úlohy nebol vôbec použitý výpočet ťažiska,

 • pri výpočte ťažiska sa namiesto objemov kociek rátali plochy štvorcov, resp. dĺžky hrán kociek,

 • pri určení stability sústavy kociek bola nesprávne použitá ostrá nerovnosť,

 • podmienka stability nie je správna, lebo by mala zohľadňovať polohu ťažiska sústavy kociek nad danou kockou, nie len kocky bezprostredne nad ňou,

 • vyriešenie len ilustračného príkladu zo zadania,

 • namiesto plnovýznamových identifikátorov premenných použitie málohovoriacich jednopísmenových identifikátorov.