Autorské riešenie
[stiahni imp]                                       

  • Počet riešiteľov: 21 / 22= 95 %                       

  • Úspešnosť riešenia: 2,56 / 4 = 64%                   

Pri algoritmickom riešení budeme potrebovať vhodne zvoliť dva parametre - dĺžku stonky kvetu (dlzkaStonky) a požadovaný počet semienok (pocetSemienok).

Dĺžku stonky pre uchytenie semienka vypočítame ako polovicu dĺžky stonky kvetu (teda dlzkaStonky/2).

Keďže púpava má mať aspoň dve semienka, najskôr otestujeme, či počet semienok je menší ako dve. Ak áno, vypíšeme, že púpava sa nedá nakresliť; ak nie, pokračujeme samotným kreslením.

Pri kreslení začneme nakreslením stonky kvetu, natočením vpravo o 90°, vykreslením stonky k prvému semienku a návratom do stredu. Následne v cykle zopakujeme podľa zvyšného počtu semienok (teda pocetSemienok-1) vždy z tohto stredu najprv otočenie vľavo o 180°/(pocetSemienok-1), vykreslenie stonky pre semienko a návrat späť do stredu. Je vhodné vrátiť sa do východzej polohy, teda na začiatok stonky púpavy, teda otočíme sa vpravo o 90°a cúvneme o dĺžku stonky púpavy.

ako kresliť púpavu

;Imagine logo
viem pupava :dlzkaStonky :pocetSemienok
  ;otestovanie minimálneho počtu semienok
  ak2 :pocetSemienok < 2 [
    pis "|Púpava sa nedá nakresliť!|
  ][
    ;vykreslenie stonky so semienkami
    do :dlzkaStonky
    vp 90
    do :dlzkaStonky/2
    vz :dlzkaStonky/2
    opakuj :pocetSemienok - 1 [
      vl 180 / (:pocetSemienok-1)
      do :dlzkaStonky / 2
      vz :dlzkaStonky / 2
    ]
    ;návrat na začiatočnú pozíciu
    vp 90
    vz :dlzkaStonky
  ]
koniec

Vaše zaujímavé riešenia a najčastejšie chyby

Zaujímavé riešenie bolo použitie posuvníka na nastavenie dĺžky stonky a počtu semienok, avšak to obmedzilo trochu rozsah zadávaných hodnôt a naviac hodnoty sa z posuvníka zle odčítavali, teda bolo ťažké odhadnúť reálne hodnoty až do okamihu vykreslenia.

Medzi najčastejšie chyby pri riešení tejto úlohy patrilo vykreslenie púpavy len s pevným počtom semienok a/alebo stanovenou dĺžkou stonky. Taktiež sa vyskytli zle určené uhly pri rozmiestňovaní semienok - pre menšie hodnoty semienok púpava síce mohla vyzerať, že má semienka rovnomerne rozmiestnené, avšak pri väčších počtoch (napr. 8) už semienka rovnomerne rozmiestnené neboli. Pri kreslení niektorých púpav bolo síce rozmiestnenie semienok rovnomerné, avšak púpava vždy mala o jedno semienko viac, než bolo požadované.

TIP 1: Dobrým zvykom je používať názvy premenných s výpovednou hodnotou, teda názov by mal identifikovať, na čo premenná slúži, teda napr. miesto premennej "a" by bolo vhodnejšie použiť "dlzkaStonky".

TIP 2: Dobrým zvykom je aj dokončiť kreslenie v počiatočnom bode objektu.