Autorské riešenie
[stiahni imp]

  • Počet riešiteľov: 21 / 24 = 88 %

  • Úspešnosť riešenia:  4 / 5 =  80 %

Úlohou bolo naprogramovať stroj na zdobenie torty pomocou procedúr pásikVpred, pásikVzad, oblúkVpred, oblúkVzad tak, aby vyzdobil písmena P, J. Úlohou teda bolo vytvoriť procedúru tortaPJ, ktorá tieto písmena vyzdobí.

Ke゙e je to zdobenie torty, ktorá okrem toho, žže musí byť chutná, musí aj dobre vyzerať, dôležžité bolo aj vyzdobiť pekné písmená, rovnako šširoké, rovnako vysoké, akokeby jedného typu písma a umiestniť ich nejako rozumne. Hlavica stroja bola prednastavená v stave zapniKrém na pozícií vľavo dole.

Jednou z možžností je vytvoriť si pomocné procedúry písmenoP, písmenoJ a v procedúre tortaPJ ich len použiť na správnom mieste a správne vypočítať posuny. Je to oveľa ľahššie ak v podprocedúrach začneme aj skončime na tej istej pozícii. Alebo vššetky príkazy dať do procedúry tortaPJ.

Na začiatok je vhodné spoznať procedúry, ktoré použžíva stroj na pohyb a podľa nich si na papier zakresliť, ako chceme, aby vyzerali našše písmena P a J, na ktoré časti ktorú procedúru požiť. Potom je to užž len mechanické písanie kódu.

alternatívny text k obrázku

Písmeno P so začiatkom a koncom na tej istej pozícii môžže vyzerať nasledovne:

;Imagine logo
viem písmenoP
   opakuj 4 [
     pásikVpred
   ]
   vpravo 90
   pásikVpred
   opakuj 2 [
     oblúkVpred
   ]
   pásikVpred
  
   ;vrátenie sa naspä
   vypniKrém
   vpravo 90
   opakuj 2 [
     pásikVzad
   ]
koniec

a písmeno J so začiatkom a koncom na tej istej pozícii napríklad takto:

;Imagine logo
viem písmenoJ
   opakuj 2 [
     pásikVpred
   ]
   vpravo 90
   opakuj 3 [
     pásikVpred
   ]
   opakuj 2 [
     oblúkVpred
   ]
  
   ;vrátenie sa naspä
   vypniKrém
   opakuj 3 [
     pásikVpred
   ]
   vpravo 90
koniec

  Zabezpečením podprocedúr začínajúcich a končiacich v tom istom bode teda stačí len doplniť tieto presuny v stave vypniKrém a písmena P J sa vyzdobia v strede torty.

;Imagine logo
viem tortaPJ
   písmenoP
   vypniKrém
   opakuj 4 [
     pásikVpred
   ]
   vpravo 90
   opakuj 2 [
     pásikVpred
   ]
   zapniKrém
   písmenoJ
   vypniKrém
   opakuj 2 [
     pásikVzad
   ]
   vžavo 90
   opakuj 4 [
     pásikVzad
   ]
   zapniKrém
koniec

Alternatívou je aj vložžiť vššetko do jednej procedúry, čo môžže uššetriť pár presunov, ale znힾii sa zrozumiteľnosť.

Vaše zaujímavé riešenia a najčastejšie chyby

Veľa rieššiteľov dorazilo do úspeššného konca, splnili vyzdobenie v podobe písmem P a J, avššak nie kažždý si dal pozor na to, aby písmená boli aj pekné, sústredené do stredu torty a podobne.

Niektorí rieššitelia nesplnili podmienku a na presun hlavice použžili nedovolené procedúry, napríklad dopredu alebo vzad.

Naopak, viacero tímov vyrieššilo aj otáčanie výhradne cez 4 ponúkané procedúry.

Zaujímavý typ písma vymysleli tímy RDLN SVK, Esuba, LuckaIsTheBestRybyca, PC masters, Romáž and Dube a Masters of Imagine