Autorské riešenie
[stiahni imp : py]

 • Počet riešiteľov: 2 / 2 = 100 %

 • Úspešnosť riešenia:  2 / 4 = 50 %

Úloha Kvet života ja zameraná na nájdenie vzoru v obrázku, ktorý sa opakuje. Pri preskúmaní zadaného obrázka vieme identifikovať prvý vzor, ktorým je „kvet“ (na obrázku červenou). Môžeme si všimnúť, že obrázok sa skladá zo šiestich kvetov, ktoré sú rôzne umiestnené. Zároveň platí, že základným prvkom kvetu je oblúk – šestina kružnice.

 kvet zivota    kvet zivota1

;Imagine logo
viem obluk :dlzka
 opakuj 60 [
 do :dlzka
 vl 1
 ]
koniec
 
viem kvet :dlzka
 opakuj 6 [
  obluk :dlzka
  vl 60
  obluk :dlzka
  vl 120
  obluk :dlzka
  vp 180
  obluk :dlzka
  vl 60
  ]
koniec
 
viem kvetZivota :dlzka
 opakuj 6 [
  obluk :dlzka
  vp 60
  kvet :dlzka
  vl 180
  obluk :dlzka
  vl 60
  ]
koniec 
#Python
import turtle
kor = turtle.Turtle()
plocha = turtle.Screen()

def obluk(dlzka):
  for i in range(60):
    kor.forward(dlzka)
    kor.left(1)

def kvet(dlzka):
  for i in range(6):
    obluk(dlzka)
    kor.left(60)
    obluk(dlzka)
    kor.left(120)
    obluk(dlzka)
    kor.right(180)
    obluk(dlzka)
    kor.left(60)

def kvetZivota(dlzka):
  for i in range(6):
    obluk(dlzka)
    kor.right(60)
    kvet(dlzka)
    kor.left(180)
    obluk(dlzka)
    kor.left(60)

kvetZivota(1)

plocha.mainloop()

Vaše zaujímavé riešenia a najčastejšie chyby

Úlohu riešili 2 súťažiaci, ktorí najprv vykreslili kružnice a potom dokresľovali zvyšné časti.

V zadaní bolo spomínané, že obrázok je možné vykresliť jedným ťahom. V tomto prípade je potrebné nájsť časť, ktorá sa opakuje 6-krát a zároveň sa neprekrýva s inou (na obrázku červenou). V priložených súboroch sa nachádza aj funkcia jednymTahom, ktorá vykreslí obrázok jedným ťahom.