Autorské riešenie
[stiahni imp : py]

 • Počet riešiteľov: 7 / 18 =  39%

 • Úspešnosť riešenia: 3,7 / 5 = 74%

Pri riešení úlohy vychádzame z rovností: 1 stupeň = 60 minút a 1 minúta = 60 sekúnd.

V procedúre, resp. funkcii st_mi_se2st vypočítame celkovú hodnotu stupňov tak, že zadané počty stupňov, minút a sekúnd prevedieme na stupne a spočítame ich.

V procedúre, resp. funkcii st2st_mi_se postupne vypočítame stupne, minúty a sekundy. Najprv z hodnoty stupňov vyjadrenej desatinným číslom určíme stupne ako jeho celú časť. Z desatinnej časti stupňov vynásobením číslom 60 dostaneme hodnotu minút vyjadrených ako desatinné číslo. Minúty určíme ako celú časť tohto desatinného čísla a sekundy určíme ako 60-násobok desatinnej časti počtu minút.

Riešenie úlohy v jazykoch Imagine Logo a Python by mohlo vyzerať napríklad takto:

;Imagine Logo

viem st_mi_se2st :stupne :minuty :sekundy
  výsledok :stupne + :minuty / 60 + :sekundy / 3600
koniec

viem st2st_mi_se :stupne1
  urobTu "stupne celá :stupne1
  urobTu "minuty1 (:stupne1 - :stupne) * 60
  urobTu "minuty celá :minuty1
  urobTu "sekundy (:minuty1 - :minuty) * 60
  výsledok (zoznam :stupne :minuty :sekundy)
koniec

#Python

def st_mi_se2st(stupne, minuty, sekundy):
  '''
  Vypocita stupne zo zadanych stupnov, minut a sekund

  :param stupne: stupne
  :type stupne: int
  :param minuty: minuty
  :type minuty: int
  :param sekundy: sekundy
  :type sekundy: float
  :rtype: float
  '''
  return stupne + minuty / 60 + sekundy / 3600

def st2st_mi_se(stupne1):
  '''
  Vypocita stupne, minuty a sekundy zo zadanych stupnov

  :param stupne: stupne
  :type stupne: float
  :rtype: int, int, float
  '''
  stupne = int(stupne1)
  minuty1 = (stupne1 - stupne) * 60
  minuty = int(minuty1)
  sekundy = (minuty1 - minuty) * 60
  # ine kompaktnejsie riesenie
  # minuty, sekundy = divmod(stupne1*3600, 60)
  # stupne, minuty = divmod(minuty, 60)
  return stupne, minuty, sekundy

print('Naša škola Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5, '
   'Košice má GPS súradnice:',
   st_mi_se2st(48, 43, 44.00),',',
   st_mi_se2st(21, 14, 53.64))
print('Naša škola Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5, '
   'Košice má GPS súradnice:',
   st2st_mi_se(48.728888),',',
   st2st_mi_se(21.248232))

vyber = 1
while vyber != 0:
  vyber = int(input("Pre prevod st_mi_se2st zadaj 1. "
           "Pre prevod st2st_mi_se zadaj 2. "
           "Pre ukončenie zadaj 0: "))
  print(vyber)
  if vyber == 1:
    stupne = int(input("Zadaj stupne :"))
    minuty = int(input("Zadaj minúty :"))
    sekundy = float(input("Zadaj sekundy :"))
    print(st_mi_se2st(stupne, minuty, sekundy))
  if vyber == 2:
    stupne1 = float(input("Zadaj stupne :"))
    s, m, y = st2st_mi_se(stupne1)
    print("{}° {}' {}''".format(s, m, y))
 

Táto súťažná úloha je zameraná na použitie algoritmu prevodu medzi stupňami, minútami a sekundami, na prácu s procedúrami s výstupom, resp. funkciami s parametrami, príkazmi priradenia, štandardnej funkcie celá, resp. int.

Vaše zaujímavé riešenia a najčastejšie chyby

Do riešenia tejto úlohy pre kategóriu EXPERT sa zapojilo 7 z 22 prihlásených tímov. Z toho 5 tímov riešilo úlohu v jazyku Imagine Logo a 2 tímy v jazyku Python. Celkový priemer úspešnosti odovzdaných riešení bol 3,7 bodu z maximálneho počtu 5 bodov (74,3% úspešnosť).

V riešeniach súťažiacich sme zaregistrovali nasledovné záležitosti:

 • namiesto štandardnej funkcie CELÁ (v jazyku Imagine Logo) dvaja súťažiaci použili na výpočet celej časti čísla cyklus s postupne sa zvyšujúcou hodnotou celočíselnej premennej,
 • v riešeniach v jazyku Python súťažiaci použili na výpočet reťazcové funkcie, pričom stačilo použiť štandardné aritmetické operátory (-, *) a funkciu INT,
 • niektorí súťažiaci neodovzdali (z nepozornosti či nevedomosti) tretiu časť zadania - adresu školy a jej GPS súradnice

Pri výpočtoch v jazyku Imagine Logo odporúčame použiť lokálne premenné, nie globálne, t.j. použiť na priradenie príkaz UROBTU, nie príkaz UROB.