Autorské riešenie
[stiahni imp : py]

 • Počet riešiteľov: 34 / 49= 69%

 • Úspešnosť riešenia:  1,74 / 4 = 43,5 %                   

Úlohou bolo vytvoriť menovku a to tak, aby meno začínalo a končilo hviezdičkami a tiež, aby medzi každými dvoma susednými písmenami v mene boli hviezdičky . Jedno z riešení by mohlo vyzerať napríklad tak, že vytvoríme premennú typu String, do ktorej uložíme znak "*". Potom pomocou for cyklu zoberieme každé jedno písmeno z mena a za ním prídáme znak "*". Keďže chceme vypísať meno pre akúkoľvek korytnačku, použijeme parameter.

;logo
viem menovka :meno
  urobTu "vysledok "*
  prePrvky "i :meno [
     urobTu "vysledok (slovo :vysledok :i "*)
  ]
  pis :vysledok
koniec

 

#Python
def menovka(meno):
   vysledok = '*'
   for i in meno:
       vysledok = vysledok + i + '*'
   return vysledok

Vaše zaujímavé riešenia a najčastejšie chyby

 • vytvorenie pomocných premenných:
  ;logo
  viem menovka :text
    urobTu "tmpHold :text
    urobTu "tmpLeave "
    opakuj pocet :text [
      urobTu "tmpLeave :tmpLeave pripis "* pripis prvy :tmpHold
      urobTu "tmpHold bezPr :tmpHold
    ]
    urobTu "tmpLeave :tmpLeave pripis "*
    pis :tmpLeave
  koniec

Úlohu sa pokusilo vyriešiť 34 tímov. Plný počet bodov za úlohu získalo 8 tímov. Našli sa aj tímy, ktoré medzi sebou spolupracovali a týmto tímom, boli body udelené nasledovne - Počet získaných bodov za danú úlohu sa delí počtom rovnakých riešení a zaokrúhli sa nadol. Najčastejšou chybou bolo nepoužitie parametra, pre vytvorenie menoviek aj pre iné korytnačky.