Autorské riešenie
[stiahni]

 • Počet riešiteľov: 3 / 8 = 75 %

 • Úspešnosť riešenia: 3,33 / 8 = 42 %

Podľa zadania úlohy máme vytvoriť náhodnú trénovaciu cestu v tvare lomenej čiary s pravými uhlami. V podmienkach úlohy je uvedené, že prvý úsek cesty je na sever (hore), počet kvetov je nepárne číslo, všetky náhodne vybrané kvety ležia v obdlžníku určenom prvým kvetom so súradnicami [0, 0] a posledným kvetom so zadanými kladnými súradnicami. Navyše sa požaduje, aby každú vybranú x-ovú a y-ovú súradnicu mali najviac 2 kvety cesty. Ilustračný príklad cesty uvedenej na obrázku v zadaní úlohy spĺňa všetky spomínané podmienky.

lomená čiara

Veľmi užitočnou stratégiou riešenia tohto problému, je nakresliť ilustratívny alebo iný obrázok zodpovedajúci zadaniu úlohy a pozrieť sa na x-ové a y-ové súradnice bodov náhodnej lomenej čiary.

trenovacia trasa

Pozorovaním obrázku môžeme dôsjť k nasledovným záverom:

 1. prvý úsek lomenej čiary začína vo zvislom smere, posledný úsek vo vodorovnom smere,
 2. zvislé a vodorovné úseky trasy sa striedajú,
 3. pri nepárnom počte kvetov má trasa rovnaký počet zvislých a vodorovných úsekov,
 4. všetky zvislé (resp. vodorovné) úseky trasy majú navzájom rôzne y-ové (resp. x-ové) súradnice,
 5. nasledovný kvet má rovnakú x-ovú alebo y-ovú súradnicu s predchádzajúcim kvetom - pri vytváraní trasy budeme opakovane pridávať najprv kvet s rovnakou x-ovou súradnicou a za ním kvet s rovnakou y-ovou súradnicou,
 6. počet rôznych x-ových súradníc je rovnaký ako počet rôznych y-ových súradníc kvetov,
 7. x-ové (resp. y-ové) súradnice všetkých kvetov ležia v intervale hodnôt medzi x-ovými (resp. y-ovými) súradnicami prvého a koncového bodu.

Pri vytváraní súradníc postupnosti kvetov určujúcich trasu medzi prvým a koncovým kvetom budeme postupovať nasledovne.

Najprv vytvoríme zoznam x-ových (resp. y-ových) súradníc pre všetky kvety. Len prvý kvet má jedinečnú y-ovú súradnicu, každá ďalšia dvojica bodov za ním má rovnakú y-ovú súradnicu. Podobne posledný kvet má jedinečnú x-ovú súradnicu, každá dvojica predchádzajúcich bodov pred ním má rovnakú x-ovú súradnicu. Zoznam rôznych x-ových a zoznam rôznych y-ových súradníc kvetov sú rovnako veľké a pre zadaný celkový počet kvetov počet majú (počet+1)/2 prvkov. Program na vytvorenie zoznamu s daným počtom rôznych x-ových a zoznamu s y-ovými súradnicami môže vyzerať nasledovne:

viem vytvorCestu :xn :yn :počet
  ; určenie počtu rôznych náhodných hodnôt početXY v závislosti od počtu     kvetov
  urobTu "početXY celá (:počet+1)/2

  ; vygenerovanie x-ových hodnôt uzlov cesty
  urobTu "uzly_x [0]
  urobTu "i 0
  kým [počet :uzly_x<:početXY-1][
    urobtu "x náhodne :xn
    ak nieJe prvok? :x :uzly_x [
      urobTu "uzly_x vložPo :x :uzly_x
      zvýš "i
    ]
  ]
  urobTu "uzly_x vložPo :xn :uzly_x

  ; vygenerovanie y-ových hodnôt uzlov cesty
  urobTu "uzly_y [0]
  urobTu "i 0
  kým [počet :uzly_y<:početXY-1][
    urobtu "y náhodne :yn
    ak nieJe prvok? :y :uzly_y [
      urobTu "uzly_y vložPo :y :uzly_y
      zvýš "i
    ]
  ]
  urobTu "uzly_y vložPo :yn :uzly_y

koniec

Z vytvorených zoznamov s náhodnými x-ovými a y-ovými súradnicami môžeme zostaviť zoznam súradníc kvetov - uzlov pravouhlej lomenej čiary, a to pridávaní dvojíc nasledovných bodov. Prvý z nich má rovnakú x-ovú súradnicu ako predchádzajúci bod a inú y-ovú súradnicu ako predchádzajúci bod a druhý bod bude mať inú x-ovú súradnicu ako prvý bod dvojice a rovnakú y-ovú súradnicu ako prvý bod dvojice. Časť programu na zostavenie zoznamu súradníc kvetov (uložených v globálnej premennej "cesta) môže vyzerať nasledovne:


  ; zostavenie cesty
  urob "cesta [[0 0]]
  opakuj :početXY-1 [
    urob "cesta vložPo zoznam (prvok poč :uzly_x) (prvok poč+1 :uzly_y)                        :cesta
    urob "cesta vložPo zoznam (prvok poč+1 :uzly_x) (prvok poč+1 :uzly_y)                        :cesta
  ]


V procedúre na vykreslenie cesty (lomenej čiary) sa postupne prechádza zoznamom súradníc cesty (uložených v premennej "cesta), mení poloha korytnačky na tieto súradnice, kde sa následne odtlačí tvar korytnačky (kvet):

viem kresliCestu
  peroHore
  nechPoz prvý :cesta
  peroDolu
  prePrvky "bod :cesta [
    nechPoz prvok počítadlo :cesta
    odtlač
  ]
koniec

Ešte do procedúry vytvorCestu doplníme podmienky riešiteľnosti úlohy - ošetríme hodnoty vstupných parametrov (súradníce koncového bodu musia byť kladné a musia sa zmestiť na obrazovku, počet kvetov musí byť nepárne číslo, počet kvetov musí byť aspoň 3, počet generovaných x-ových a y-ových súradníc musí byť nanajvýš polovica z možného počtu bodov):


  ; ošetrenie vstupných parametrov
  ak (alebo :xn<=0 :yn<=0 :xn>397 :yn>249 (zvyšok :počet 2)<>1 :počet<3       :početXY>:xn/2 :početXY>:yn/2) [
    píš [Chybné parametre úlohy: súradnice posledného kvetu nie sú kladné          alebo sú mimo obrazovky alebo počet kvetov nie je nepárne číslo          alebo je menší ako 3 alebo je veľký pre vybranú oblasť]
    ukonči
  ]


Po doplnení ošetrenia hodnôt vstupných parametrov a vytvorenia zoznamu súradníc kvetov dostaneme výslednú podobu procedúry vytvorCestu:

viem vytvorCestu :xn :yn :počet
  ; určenie počtu rôznych náhodných hodnôt početXY v závislosti od počtu     kvetov
  urobTu "početXY celá (:počet+1)/2

  ; ošetrenie vstupných parametrov
  ak (alebo :xn<=0 :yn<=0 :xn>397 :yn>249 (zvyšok :počet 2)<>1 :počet<3       :početXY>:xn/2 :početXY>:yn/2) [
    píš [Chybné parametre úlohy: súradnice posledného kvetu nie sú kladné          alebo sú mimo obrazovky alebo počet kvetov nie je nepárne číslo          alebo je menší ako 3 alebo je veľký pre vybranú oblasť]
    ukonči
  ]

  ; vygenerovanie x-ových hodnôt uzlov cesty
  urobTu "uzly_x [0]
  urobTu "i 0
  kým [počet :uzly_x<:početXY-1][
    urobtu "x náhodne :xn
    ak nieJe prvok? :x :uzly_x [
      urobTu "uzly_x vložPo :x :uzly_x
      zvýš "i
    ]
  ]
  urobTu "uzly_x vložPo :xn :uzly_x

  ; vygenerovanie y-ových hodnôt uzlov cesty
  urobTu "uzly_y [0]
  urobTu "i 0
  kým [počet :uzly_y<:početXY-1][
    urobtu "y náhodne :yn
    ak nieJe prvok? :y :uzly_y [
      urobTu "uzly_y vložPo :y :uzly_y
      zvýš "i
    ]
  ]
  urobTu "uzly_y vložPo :yn :uzly_y

  ; zostavenie cesty
  urob "cesta [[0 0]]
  opakuj :početXY-1 [
    urob "cesta vložPo zoznam (prvok poč :uzly_x) (prvok poč+1 :uzly_y)                        :cesta
    urob "cesta vložPo zoznam (prvok poč+1 :uzly_x) (prvok poč+1 :uzly_y)                        :cesta
  ]

  ; vykreslenie cesty
  kresliCestu

koniec

Náročnejšou podobou tejto úlohy je úloha 4 z tohto finálového kola, v ktorej počet kvetov nie je obmedzený na nepárne čísla, nie je určený smer kreslenia trasy z prvého kvetu na sever, súradnice prvého kvetu nie sú [0,0], ale zadané ako ďalší vstupný parameter.

Táto súťažná úloha je zameraná na použitie stratégií riešenia problémov - rozloženie problému do podproblémov, nakreslenie si obrázku, dôsledný rozbor možných prípadov riešenia úlohy, a tiež na výpočty s karteziánskymi súradnicami, použitie príkazov opakovania, vetvenia, zložených podmienok (so spojkami zároveň, alebo), údajového typu jednoduchý aj vnorený zoznam, algoritmus generovania náhodných čísel podľa zadaných pravidiel.

Vaše zaujímavé riešenia a najčastejšie chyby

Do riešenia tejto úlohy sa zapojili 3 zo 4 tímov finalového kola. Z toho len 2 tímy mali čiastočne správne riešenia. Celkové priemerné skóre tejto úlohy bolo 2,5 bodu, čo je cca 31% úspešnosť.

Nedostatky, ktoré sme našli v riešeniach súťažiacich:

 • programy nevykresľovali správny počet kvetov, prípadne chýbal vstupný parameter určujúci počet kvetov,
 • kreslenie kvetov aj mimo obdĺžnikovej plochy určenej prvým a koncovým kvetom,
 • žiadne alebo len čiastočné ošetrenie vstupných parametrov.