Autorské riešenie
[stiahni]

Podľa zadania sa mravce vydali do hory a ich kráľovná im dala pokyny ako majú kráčať:

  • na začiatku cesty si všetky mravce nastavia čas na hodinkách na nula minút a vyrazia na prieskum ako jedna veľká skupina,

  • ak je na hodinkách čas ukazujúci násobok dvoch, nech sa každá skupina rozdelí na dve polovice, ktoré budú pokračovať ako samostatné skupiny ďalej,

  • ak je na hodinkách čas ukazujúci násobok troch, nech sa každá skupina rozdelí na dve polovice, ktoré budú pokračovať ako samostatné skupiny ďalej.

Zo zadania vyplýva, že mravce sa delia na polovice, teda počet skupín sa pri každom delení zdvojnásobí. Problém nastáva pri 6, 12, 18, ... minúte. V tomto čase sa skupina delí len raz. Ak splníme prvú podmienku tak druhá podmienka je už tiež splnená. Skupina sa už rozdelila, tak ju nebudeme deliť znova.

Procedúra pocetskupin môže vyzerať nasledovne:

viem pocetskupin :min
  urobTu "skupin 1
  urobTu "pocet2 cpodiel :min 2
  urobTu "pocet3 cpodiel :min 3
  urobTu "pocet6 cpodiel :min 6
  urobTu "pocetdeleni :pocet2+:pocet3-:pocet6
  opakuj :pocetdeleni [
    urob "skupin :skupin*2
  ]
  pis :skupin
koniec

Najprv spočítame počet minút deliteľných dvoma a počet minút deliteľných troma. Počet minút deliteľných šiestimi sme ale započítali dva krát.  Preto vypočítame aj počet minút deliteľných šiestimi a od celkového počtu ich odpočítame. Na základe hodnôt ktoré sme si vypočítali vieme zistiť skutočný počet delení. Využitím premennej "pocetdeleni v cykle vypočítame počet skupín. Nakoniec nezabudneme naše riešenie vypísať.

Vaše zaujímavé riešenia a najčastejšie chyby

Úlohu riešilo 24 tímov a výsledkom je mnoho originálnych riešení, ktoré sa líšili najviac formou výstupu. Spomenieme aspoň tie najčastejšie, výpis pomocou príkazu píš, zobrazenie do textového poľa alebo vypísanie pomocou korytnačky. Niektoré riešenia boli doplnené aj o iné prvky ako tlačidlá alebo viacero textových polí. Najčastejšou chybou bolo dvojnásobné delenie v 6, 12, 18, ... minúte, kde veľa tímov delilo skupiny až na štyri časti.