Autorské riešenie
[stiahni]

O výhodnosti jednotlivých sadzieb rozhoduje výška platby za zapožičanú batériu a platba za jedno nabitie batérie. Uvedomme si, že pri istom počte nabití môže byť výhodná jedna sadzba, no pri ďalších nabitiach sa stane výhodnejšou sadzba druhá. Našou úlohou je práve nájsť počet nabití, pri ktorom by bola platba rovnaká pri oboch sadzbách, a potom rozhodnúť, ktorá sadzba by bola výhodnejšia pri menšom, resp. väčšom počte nabití.

Označme premennou a počet nabití batérie. V prípade sadzby KORI I. vyjadríme výšku mesačnej platby vzťahom KORI_I=text1+text3*:a, v prípade sadzby KORI II. to bude vzťah KORI_II=text2+text4*:a.

V prípade, že pri obidvoch sadzbách je rovnaký poplatok za jedno dobitie batérie (text3=tex4), o výhodnosti rozhodné platba za zapožičanú batériu (hodnoty text1 a text2):

  • text1=text2 - sadzby sú rovnaké, Korytnačkovci si môžu vybrať ktorúkoľvek sadzbu,
  • text1>text2 - výhodnejšia je sadzba KORI II.,
  • text1<text2 - výhodnejšia je sadzba KORI I.

Ak sa sadzby líšia výškou platby za jedno nabitie batérie (text3<>text4), môžeme dať obidva vzťahy do rovnosti a riešiť rovnicu s neznámou a (hľadáme počet nabití, pri ktorom sa platby pri oboch sadzbách rovnajú):

text1+text3*:a=text2+text4*:a /-text4*:a-text1
text3*:a-text4*:a=text2-text1
:a*(text3-text4)=text2-text1 /:(text3-text4) {túto úpravu môžeme urobiť, keďže text3<>text4}
:a=(text2-text1)/(text3-text4)

Po výpočte hodnoty premennej :a môžu nastať dve situácie:

  • :a>0 - v premennej :a je počet nabití, pri ktorom je platba rovnaká bez ohľadu na zvolenú sadzbu. Stačí už len zistiť, ktorá sadzba je výhodnejšia, ak je počet nabití väčší ako hodnota premennej :a (vypočítame výšku platby pri počte nabití :a+1 pri sadzbe KORI I. a pri sadzbe KORI II),
  • :a<=0 - nekladná hodnota premennej :a hovorí o tom, že už od prvého momentu nabíjania batérie je výhodnejšia (vždy) jedna konkrétna sadzba. Stačí, ak porovnáme výšku platby napr. pri prvom nabití :a+1 pri sadzbe KORI I. a pri sadzbe KORI II.

viem sadzba
 ak2 (text3=text4) [
   ak2 (text1=text2) [
     pripis |"Je jedno, ktorú sadzbu Korytnačkovci zvolia.|
   ][
     ak2 (text1>text2) [
       pis |"Pri akomkoľvek počte nabití je výhodnejšia sadzba Kori II.|
    ][
       pis |"Pri akomkoľvek počte nabití je výhodnejšia sadzba Kori I.|
     ]
   ]
  ][
 urobtu "a ((text2-text1)/(text3-text4))
 ak2 (:a<=0) [
   ak2 (text1+text3>text2+text4) [
     pis |"Pri akomkoľvek počte nabití je výhodnejšia sadzba Kori II.|
   ][
     pis |"Pri akomkoľvek počte nabití je výhodnejšia sadzba Kori I.|
   ]
 ][
   ak2 (text1+(:a+1)*text3>text2+(:a+1)*text4) [
     pripis |"Ak sa počet nabití rovná | pripis :a pripis |", sú platby pri obidvoch sadzbách rovnaké, pri počte nabití väčšom ako | pripis :a pis |" je výhodnejšia sadzba Kori II., inak Kori I.|
   ][
     pripis |"Ak sa počet nabití rovná | pripis :a pripis |", sú platby pri obidvoch sadzbách rovnaké, pri počte nabití väčšom ako | pripis :a pis |" je výhodnejšia sadzba Kori I., inak Kori II.|
     ]
   ]
 ]
koniec

Najčastejšie chyby, komentár k vašim riešeniam