Oddelenie didaktiky informatiky a podporných technológií

Kontakt

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta
Ústav informatiky
Oddelenie didaktiky informatiky a podporných technológií
Jesenná 5
041 54 Košice
tel. ++421 55 2346 139
http://di.ics.upjs.sk