Rekurzia, rekurzívne algoritmy

Rekurzia
 1. Popíšte, čo je to rekurzia. Aké typy rekurzie poznáte? Aké zásady treba dodržiavať pri programovaní rekurzívnych algoritmov? Výhody a nevýhody rekurzie.
 2. Napíšte program na výpočet N! (faktoriál). Použite rekurzívny aj nerekurzívny algoritmus.
 3. Napíšte program na výpočet FIB(n) (n-tý člen Fibbnacciho postupnosti). Použite rekurzívny aj nerekurzívny algoritmus. Je rekurzia v tomto prípade vhodná? Prečo?

 

Rekurzívne krivky.

 1. Vytvorte program, ktorý kreslí nasledovné rekurzívne krivky. Môžete použiť UNIT kori.pas. V ukážkach sú prvé tri úrovne (okrem C-krivky, Dračej krivky, krivky Kochovej a Sierpinského krivky).
rekurzívna krivka
rekurzívna krivka
rekurzívna krivka
rekurzívna krivka
rekurzívna krivka
rekurzívna krivka
Triomino

 

rekurzívna krivka
rekurzívna krivka
rekurzívna krivka
rekurzívna krivka
rekurzívna krivka
Pokúste sa vygenerovať "troj strom" s istou úrovňou chýb. Napr.: nemusia existovať všetky ramená stromu a uhly ktoré zvierajú jednotlivé ramená nemusia byť rovnaké.


rekurzívna krivka  rekurzívna krivka  rekurzívna krivka
Tu treba použiť nepriamu rekurziu. Nemusíte nutne použiť unit kori.

rekurzívna krivka
rekurzívna krivka
rekurzívna krivka
rekurzívna krivka
rekurzívna krivka
rekurzívna krivka
rekurzívna krivka
rekurzívna krivka
Kochovej krivka

 

rekurzívna krivka . . . rekurzívna krivka
C-krivka

 

rekurzívna krivka . . .rekurzívna krivka 
Dračia krivka

 

rekurzívna krivka . . . rekurzívna krivka
Sierpinského krivka

 

rekurzívna krivka

Backtracking

 1. Popíšte princíp stratégie prehľadávania s návratom - backtracking.
 2. Majme šachovnicu s rozmermi n´n, t.j. celkový počet políčok je n2. Kôň, ktorý má pohyby predpísané pravidlami šachu, sa na šachovnici nachádza v pozícii určenej začiatočnými súradnicami x0, y0. Nájdite pokrytie celej šachovnice, ak existuje čo len jediné, t.j. vypočítajte dráhu  n2-1 takých pohybov, pomocou ktorých sa kôň dostane do každého políčka šachovnice iba jediný raz.
  zdroj: Wirth, N.: Algoritmy a štruktúry údajov, Alfa 1989
 3. Napíšte program, ktorý na šachovnici rozmiestni čo najviac šachových dám tak, aby sa navzájom neohrozovali. Úlohu riešte aj pre klasickú šachovnicu 8´8 aj pre všeobecnú šachovnicu n´m.
 4. Napíšte program, ktorý nájde všetky cesty (ktoré existujú tie vypíše) cez bludisko. Bludisko je zadané v textovom súbore, ktorý má nasledovný formát:
  n m odr ods dor dos {n - počet riadkov, m - počet stĺpcov, odr a ods - vstup do bludiska, dor a dos - výstup z bludiska}
  bludisko zapísané ako matica znakov: "X"-stena, "."-voľná cesta.
  Napríklad:
  10 10 2 2 9 9
  XXXXXXXXXX
  X.......XX
  X.XX.XX.XX
  X.XX.XX...
  X.XX.XXXXX
  X.XX.XXXXX
  X.XX.XXXXX
  X......XXX
  X.XXXX...X
  XXXXXX.XXX
  Testovací súbor s bludiskom si môžete stiahnuť tu: bludisko.dat.
 5. Problém súčtu podmnožiny (Sum-of-subset problem).
  Daná je množina čísel S. Je možné nájsť podmnožinu množiny S tak, aby súčet čísel tejto podmnožiny bol n?
 6. Problém obchodného cestujúceho.
  Obchodný cestujúci musí navštíviť n miest na svojom zozname a vrátiť sa do mesta, z ktorého začal. Nájdite všetky cesty (resp. tú najkratšiu) obchodného cestujúceho. Vstup do programu (pre počet miest 6) vyzerá napr. takto:
  pozn. hodnota 0 znamená že cesta medzi mestami neexistuje (ak sú rôzne), alebo nemá zmysel (ak je to jedno a to isté mesto)
  6
  0 0 2 4 5 1
  0 0 8 2 3 6 
  2 8 0 2 0 0 
  4 2 2 0 5 0
  5 3 0 5 0 3
  1 6 0 0 3 0

Rekurzívne triedenie

 1.  Je dané pole prvkov a[1] .. [n]. Vytvorte algoritmus, ktorý dané pole utriedi. Použite triedenie rozdeľovaním (Quicksort).