Hornerova schéma

Polynomická funkcia stupňa n má všeobecný tvar: f(x) = anxn + an-1xn-1 + an-2xn-2 + ... + a1x + a0.

ai je z R, pre i = 0 .. n, an nerovná sa 0, n je z N0

  1. Vytvorte program, ktorý vypočíta hodnoty polynómu (stupňa n) v bode x. Použite Hornerovu schému.

  2. Vytvorte program, ktorý vypočíta hodnotu derivácie polynómu (stupňa n) v bode x. Použite Hornerovu schému.

  3. Vytvorte program, ktorý vykreslí graf polynomickej funkcie (stupňa n) na intervale [x1..x2, y1..y2]. Na výpočet hodnôt použite Hornerovu schému.

  4. Vytvorte program, ktorý vykreslí graf polynomickej funkcie (stupňa n) a graf jej derivácie na intervale [x1..x2, y1..y2]. Na výpočet hodnôt použite Hornerovu schému.