Ergonómia

- vedecká disciplína, ktorá sa zaoberá výkonnosťou pracujúceho človeka a prispôsobovaním pracovných prostriedkov a pracovného prostredia vlastnostiam a potrebám človeka.

 

Význam ergonómie v pracovnom procese

Vytvorenie súladu medzi technickým riešením, funkciou výrobku a ich prispôsobenie ľudským možnostiam a potrebám nie je samoúčelné. Prínosy sú preukázateľné - počnúc takou obyčajnou vecou, ako je príjemný pocit z práce v príjemnom prostredí na ľahko ovládateľných strojoch, až po dokumentovateľné zvýšenie pracovných výkonov, či zníženie množstva chýb.

Medzi tým stojí rad ďalších efektov, ako je napríklad zníženie práceneschopnosti, či choroby z povolania, alebo niektoré formy pracovnej únavy.
V období rýchle sa rozširujúceho nasadenia počítačov, aj na Slovensku v mnohých oblastiach, prudko rastie význam uplatňovania ergonomických princípov pri práci s počítačmi.

Zníženie záťaže na človeka v pracovnom procese, spôsobenej jeho interakciou s pracovnými prostriedkami a pracoviskom samotným, môže účelným uplatnením poznatkov ergonómie prinášať:

 

Pre organizáciu:

Pre pracovníka:

Pre spoločnosť:

Počítač a naše zdravie

O vplyve práce s počítačom na naše zdravie sa sa robilo v zahraničí množstvo výskumov. Publikovalo sa veľa správ a štúdii.
Z nich vyplýva, že na naše zdravie majú vplyv na jednej strane vlastnosti počítača a jeho komponentov a na druhej strane spôsob jeho používania a pracovné prostredie, v ktorom sa počítač spolu s jeho užívateľom nachádza.

 

Vplyv pracovného prostredia na človeka pri práci s počítačom

pracovné prostredie

 

Či si to už človek uvedomuje viac, alebo menej, na jeho psychiku, fyzický a zdravotný stav pôsobí v pracovnom procese celý komplex vonkajších ale aj vnútorných vplyvov. Počnúc alergiou na protivného šéfa, alebo starosti o deti, až po cvrlikajúci pevný disk v počítači, alebo intenzívnu vôňu nového parfému príťažlivej kolegyne.

 

To všetko a ešte omnoho viac vnímajú naše zmysly a odovzdávajú na spracovanie do mozgu. Ten je práve intenzívne zamestnaný 17-timi halierami chýbajúcimi v mesačnej uzávierke, ale nezávisle na tom bez nášho vedomia spracováva aj ostatné impulzy z okolia. A možno práve tie sú na príčine, že tých 17 halierov už dve hodiny nie a nie nájsť:

 

Svetlo

Jeho kvalita, umiestnenie zdrojov, odrazy a odlesky majú priamy vplyv na záťaž nášho zraku. Svetlo ovplyvňuje kvalitu a množstvo získavaných zrakových informácií, vplýva na efektivitu práce a pôsobí aj na náš psychický stav.
Základom dobrého osvetlenia je denné osvetlenie všetkých pracovísk, kde je to možné zabezpečiť. Ak treba na danú prácu z dôvodu dobrého rozlišovania podrobností vyššiu osvetlenosť, než poskytuje takéto denné osvetlenie, doplní sa umelým svetlom. V podmienkach školských budov je úroveň osvetlenia definovaná normou STN EN 12464-1. Niektoré požiadavky normy sú zobrazené v nasledujúcej tabuľke:
Štandardné hodnoty nominálneho osvetlenia E pre rôzne typy priestorov vnútri školských budov [13]. Štandardné hodnoty sú referenčné hodnoty. Všeobecne sa vzťahujú k horizontálnym pracovným plochám vo výške 0,85 m nad podlahou.
 

Typ priestoru E (lx) Typ priestoru E (lx)
Počítačová učebňa 300 Vstupná hala 200
Prednášková miestnosť 500 Schody 150
Demonštračný stôl 500 Školská jedáleň 200
Miestnosť na rysovanie 750 Školská kuchyňa 500
Laboratórium, praktické
cvičenia
500 Telocvičňa, plaváreň (všeobecné
použitie)
300
Knižnica: čitáreň 500 Komunikačné priestory, chodby 100

 

Farby.

Patria k zrakovým vnemom a ovplyvňujú psychiku pri práci, niektoré priaznivo a ukľudňujúco, iné záporne. Týka sa to aj nielen farebného riešenia priestorov kancelárie, ale aj počítača a jeho komponentov a používaného software.

 

Hluk.

Nepríjemné dôsledky hluku pri práci s PC zapríčiňujú stratu koncentrácie a zvýšenú chybovosť, hoci samotné počítače nie sú zdrojom škodlivých prejavov hluku (ak si odmyslíme monotóny hluk ventilátorov chladičov). Pri práci s počítačom sa zdrojom rušivého hluku stávajú najčastejšie zvuky doliehajúce z ulice do miestnosti. Zdroj hluku však môže byť aj priamo vo vašej kancelárií. Pod pojmom hluk rozumieme každý rušivý, obťažujúci, nepríjemný, nežiaduci, neprimeraný alebo škodlivý zvuk. Zvlášť rušivý hluk je zvuk, ktorý individuálne ruší alebo obťažuje človeka (napríklad výrazné rytmické alebo tónové zložky vo zvuku, hlasitá reč, hudba, intenzívne a náhodne sa opakujúce zvukové impulzy, prerušovaný alebo premenný hluk s veľkým rozdielom hladín). Intenzitu (hlasitosť) hluku meriame v decibeloch (dB). Okrem samotnej intenzity hluku sú dôležite aj jeho ďalšie vlastnosti: frekvencia(výška - vyjadruje sa v hertzoch, Hz), trvanie pôsobenia hluku, typ hluku (napríklad hluk ustálený, premenný, prerušovaný, impulzový) a pod. Pri intenzite neimpulzívneho  zvuku od 80 db - 85 db je potrebné vykonať opatrenia na zniženie hluku. Hladinu 87 db nie je možné prekročiť za žiadnych okolností.
Nasledujúca tabuľka ukazuje niektoré z maximálnych prípustné hodnoty veličín hluku vo vnútornom prostredí budov:
 

Opis chránenej miestnosti v budovách Referenčný časový interval hluk z vnútorných zdrojov (db) hluk z vonkajšieho prostredia (db)
Obytné miestnosti, ubytovne,
domovy dôchodcov, škôlky
a jasle
deň
večer
noc
40
40
30
40
40
30
Učebne, posluchárne, čitárne,
študovne, konferenčné
miestnosti, súdne siene
počas používania 40 40
Priestory vyžadujúce
dorozumievanie rečou, napr.
školské dielne, čakárne, vestibuly
počas používania 50 50
 
Hladiny zvuku pri jednotlivých činnostiach:[15]
Účinok na človeka Hladina hluku v db Zdroj hluku
akustická trauma 140 výstrel
prah bolesti 130 prúdové lietadlo
  120 vrtuľové lietadlo
  110 reťazová píla
školská telocvična
rokový koncert, diskotéka
  100 symfonický orchester
riziko pre sluch 90 väčšina výrobných prevádzok, nákladná

sluch doprava

  80 frekventovaná ulica
rušiaci účinok hluku 70 elektrický písací stroj
  60 bežná konverzácia
  50 kancelária
  40 obytná miestnosť
prah počutia 0  

 

Mikroklíma

[17] Prevádzka počítača (ale v podstate všetky civilizačné vymoženosti) narušuje správny pomer medzi kladnými a zápornými iontami (elektrická hodnota ovzdušia) v prospech nezdravých kladných. Záporne nabité ionty totiž veľmi účinne čistia vzduch od vírusov, baktérií, plesní, mikročastí, plynov a ďalšieho lietajúceho prachu. V priemernej kancelárií sa hladina záporných iontov pohybuje v blízkosti nuly, zatiaľ čo v prírode je to medzi 800 až 100 000 iontov na cm3. V priemernej domácnosti alebo na mestskej ulici nie sú hodnoty iontov oveľa vyššie než 100 iontov na cm3. Je preto vhodné do miestnosti umiestniť ionizátor, ktorý zaistí prevahu záporných iontov.

 

Teplo, chlad, vlhko, prúdenie vzduchu.

Optimálne teploty v školských budovách [16]

Vlhkosť vzduchu by mala byť v rozsahu 40 - 60%. Pri nižšej úrovni dochádza k vysušovaniu slizníc. Naopak, pri vyššej úrovni môže dôjsť k prehriatiu organizmu, pretože sa pot z tela ťažšie odpoaruje. Vo všeobecnosti platí, že teplota prostredia by mala byť nepriamoúmerná fyzickej aktivite. Nízke alebo príliš vysoké teploty pracovného prostredia citeľne ovplyvňujú chybovosť a výkonosť obsluhy zariadení a vplývajú na chorobnosť ľudí.

Intenzívne prúdenie chladného vzduchu (prievan), často spôsobené aj nevhodne nastavenou klimatizáciou, môže byť príčinou niekoľkých závažných ochorení. Takýmito sú napr. zápal nervov, bolesť očí a uší a pod.

 

Žiarenie

Najčastejším negatívnym sprievodným javom katódových obrazoviek počítačových monitorov je elektromagnetické žiarenie. Jeho následky začínajú únavou v niektorých prípadoch podráždením pokožky tváre a očí.

 

Stres

Pôsobí na psychiku a ovplyvňuje výkonnosť a chybovosť. Pri dlhodobom pôsobení môže zapríčiniť psychické ale aj telesné ochorenia.

 

Tvar a umiestnenie

Tvarové riešenie ovládačov a priestorové usporiadanie jednotlivých častí pracovného miesta má zásadný vplyv na fyzickú a psychickú pohody pri práci s počítačom, vplýva na výkonnosť a kvalitu práce.

 

Najčastejšie zdravotné problémy pri práci s počítačom

Aj keď nemožno úplne oddeliť zdravotné dôsledky práce na počítači pre užívateľa od ostaných vplyvov (celkový životný štýl, fyzické a psychické danosti človeka, spôsob stravovania, a pod.), práca na počítači má svoje špecifiká a tým aj hroziace riziká pre naše zdravie.


zrakové problémyPopis zrakových problémov

 

Náročnosť práce za obrazovkou monitora môže vyvolať viaceré zrakové problémy:

 

Pri zavádzaní počítačov na pracoviská a tak zvyšovaním pracovných výkonov sa často zabúda na človeka, jeho zdravie. Vo vyspelých krajinách začínajú najčastejšou príčinou práceneschopnosti byť bolesti chrbta a únava svalstva. Experti tvrdia, že hlavnými príčinami týchto problémov sú monotónna pracovná poloha a práca s počítačom. Veľmi často sa používatelia počítačov sťažujú na bolesti hlavy, napätie v očiach a celkovú únavu pri dlhšom používaní počítača.

 

ergonomická stoličkaProblémy pohybovej sústavy

U trvalo sediaceho človeka sa váhou trupu, horných končatín a hlavy vyvíja tlak na stavce chrbtice a medzistavcove platničky v bedrovej oblasti, z čoho vznikajú známe bolesti v krížoch. Tým, že sa napínajú púzdra a väzy v bedrových a hrudníkových stavcoch, sa môžu bolesti šíriť aj do vyšších častí chrbta.

Človek, ktorý sleduje obrazovku počítača, potom naviac spravidla sedí dlhšiu dobu v strnulej polohe s predklonenou (niekedy aj zaklonenou) hlavou, mnohokrát aj so skrútením krčnej chrbtice podľa umiestnenia obrazovky či papierových podkladov. Tým sú jednostranné a dlhodobo zaťažované krčné svaly, ktoré v danej polohe držia hlavu. Sprievodným javom sú bolesti v pletenci ramennom a v krčných svaloch, ktoré sú spôsobované svalovým napätím a obmedzeným prietokom krvi v niektorých svalových vláknach. Vznikajú kontraktúry (zatvrdliny) v svaloch, prejavujúce sa tuhosťou a sťažením prietoku krvi, v dôsledku čoho je sval bolestivý a je obmedzená jeho pohyblivosť. Bolesti väčšinou prechádzajú až do čelových oblastí hlavy, prípadne aj do ruky.

 

ergonomická stoličkaOdporúčania, ako sa vyhnúť problémom pohybovej sústavy

 

 cvičenie v práci

S cieľom minimalizovať tieto problémy, boli vydané medzinárodné štandardy ISO 9241, ktoré spresňujú ergonomické požiadavky na pracoviskách s počítačom. Pre krajiny EÚ bola na tieto účely vydaná smernica 90/270/EC z roku 1990.

 

 

Ergonomické pomôcky

 

Pri častejšej práci s počítačom je potrebné myslieť na naše zdravie a štandardnú počítačovú zostavu rozšíriť o pomôcky, ktoré pomáhajú predchádzať bolestiam chrbtice, krku, predlaktia, ramien, tikom v očiach a ďalším dôsledkom dlhodobého sedenia pri počítači.

 

Myš

ergonomický trackball

ergonomický trackball
ergonomická klávesnica podložka pod zápästie
nožná myškanožná myš

 

jeden pedál kontroluje pohyb kurzora, druhý kliknutie myši.

nožná myška

 

Opierky zápästia

Požiadavky EÚ: Priestor pred klávesnicou má byť dostatočne veľký na pohodlné podoprenie zápästí a rúk používateľa. Dlhodobá práca na klávesnici mže spôsobiť chorobu nazvanú syndróm karpálneho kanála. Šľachy na zápästí, ktoré opuchnú, stláčajú cievy a nerv, následkom čoho nastáva chvenie prstov, precitlivenosť až bolestivosť zápästia. Táto choroba, keďže sa vyskytuje vo viac ako 60 profesiách, ktoré vyžadujú opakovaný monotónny pohyb, je uznaná Svetovou zdravotníckou organizáciou ako choroba z povolania. Experti odporúčajú pri práci neohýbať ruky nahor, nadol a do strán, v ideálm prípade má byť ruka, zápästie a predlaktie v jednej línii.
Štandard ISO: Dizajn opierky zápästia má byť taký, aby minimalizoval statický postoj a nebránil v pohybe. Povrch podložky by mal byť v rovnakej výške ako klávesnica, šírka by mala byť aspoň 50 -120 mm, okraje by mali byť upravené, aby nespôsobili zranenie rúk alebo zápästí. Dĺžka by mala korešpondovať s dĺžkou klávesnice, respektíve pracovnej plochy a počas práce má byť stabilná.

Držiak dokumentov

držiak dokumentovPožiadavky EÚ: má byť stabilný a nastaviteľný, aby minimalizoval nepohodlný pohyb hlavy a očí
Štandard ISO: pracoviská s počítačom, kde sa často prepisujú údaje z predlohy, by mali byť vybavené držiakom dokumentov. Na prispôsobenie sa požiadavkám na čitateľnosť dokumentov a individuálnym požiadavkám používateľov by mal byť držiak dokumentov nastaviteľný výškovo aj sklonom a vo výške obrazovky. Plocha držiaka by mala byť prispôsobená veľkosti predlohy, najlepšie ak je o 10 mm menšia z každej strany pre ľahší prístup k dokumentom. Povrch držiaka by mal byť matný, aby nešlo k zníženiu čitateľnosti dokumentov. Mal by byť stabilný a dostatočne robustný, pre prípad potreby upevnenia viac dokumentov.
Význam držiaka je v tom, že pri prepisovaní z predlohy, nemusí hlava a oči používateľa stále vykonávať pohyb dokument - monitor, zaostrovať oči na rôzne vzdialené predmety. Predloha vo výške a vzdialenosti monitora rieši tento problém.
Držiak by sa mal dať sklopiť celkom popri monitore, aby keď sa nič neodpisuje
bolo na pracovnom stole viac miesta.

Podložka pod nohy

Požiadavky EÚ: Pracovná stolička by mala byť výškovo nastaviteľná s možnosťou nastaviť sklon a výšku operadla podľa požiadavok jednotlivca. Každý kto o to požiada by mal byť vybavený podložkou pod nohy
Štandard ISO: Povrch podložky by nemal byť klzký a mal by byť dostatočný na pohyb nôh. Sklon by mal byť nastaviteľný.

Ergonomické klávesnice

Klávesnice sa často podceňujú - celkom neprávom. Buď totiž prácu na počítači významne uľahčujú, alebo ju neúmerne sťažujú. Veľkosť dlane a prstov, stupeň zbehlosti v písaní na stroji alebo zmyslové vnímanie a záľuba rozhodujú u kupujúceho, či mu je klávesnica sympatická alebo nie je.

Klávesnica je pracovný nástroj a musí spĺňať určité požiadavky, ktoré uvádza a upravuje norma ISO 9241-4.

Už niekoľko rokov sa veľa hovorí o ergonomických klávesniciach. Sú to klávesnice s rozdelenými a často i tvarovanými poľami kláves, ktoré vychádzajú v ústrety prirodzenému držaniu ruky viac než štandardné ploché klávesnice. Tie nútia píšuceho, aby držal obidve ruky rovnobežne, čo vyžaduje u obrovskej väčšiny ľudí neprirodzené držanie paží, pretože rozmery klávesnic sú omnoho menšie než je šírka ramien. Neprestajné zaťažovanie šliach v zápästí môže tiež u profesionálnych pisárov vyvolať tzv. syndróm RSI (Repetitive Strain Injury), nemoc, ktorá môže mať za následok nielen opuchy a necitlivosť, ale tiež zápal púzdier šliach a mazových vačkov. Okrem prestávok a častých zmien polohy pomáha pri namáhaní šliach a svalov tiež udržiavať predlaktia a dlaňové časti v priamke a čo najuvoľnenejšie držanie. Práve toto sľubujú klávesnice.

 

rok

počet prípadov RSI

% všetkých chorob z povolania

1978

20200

14

1979

21900

15

1980

23200

18

1982

22600

21

1983

26700

25

1984

37700

28

1985

37000

30

1986

45500

33

1987

72900

38

1988

115300

48

1989

146900

52

1990

185400

56

 

Ergonomické klávesnice sú v priemere dvakrát drahšie než štandardné klávesnice. Je to dôsledok náročnej konštrukcie, ale tiež skutočnosti, že ide spravidla o špičkové modely výrobcov.

Základnou veličinou pri posudzovaní klávesnice je priebeh sily v závislosti na zdvihu. Podľa cieľovej skupiny sa konštruujú raz krátke, ľahko idúce tlmené zdvihy kláves a inokedy zas dlhé, výrazné a netlmené. Prvá charakteristika vychádza v ústrety pisárom desiatich prsto, pretože podporujú vysoké rýchlosti písania, zreteľné údery vyhovujú skôr neistým pisárom, pretože znižujú pravdepodobnosť chýb. Väčšina výrobcov sa snaží výjsť v ústrety obom cieľovým skupinám.

 

   ergonomická klávesnica

ergonomická klávesnica ergonomická klávesnica
ergonomická klávesnica

 

Monitor

TCO Na monitoroch je často nalepená nálepka s názvom TCO95 alebo TCO99. Čo toto logo vlastne znamená? Je to medzinárodný certifikát organizácie TCO (Švédske odborové hnutie, http://www.tco-info.com) v spolupráci so Švédskou organizáciou pre ochranu prírody a NUTEK (Národná švédska komisia pre priemyslový technický rozvoj), ktorý posudzuje vzťah daného zariadenia (monitora) k životnému prostrediu a zdraviu používateľa. Postupne vznikli normy MPR I (1990), MPR II (1991), TCO 92 (1992), TCO 95, TCO 99 (1998). Platí, že čím lepšiu normu monitor spĺňa tým lepšie. V  súčasnosti je minimálna požiadavka, aby monitor spĺňal normu TCO 95.

Práca pri počítači najviac zaťažuje oči, z čoho potom prichádzajú bolesti hlavy a celková únava. Okolité svetlo, ktoré dopadá na monitor spôsobuje odrazy, ktoré veľmi znižujú kontrast obrazu na monitore (rozmazávajú ho). Používateľ je nútený prižmurovať oči, zaostrovať ich. Po pár hodinách sa dostavia bolesti hlavy a únava.

 

 

Súčasné monitory sa delia na tri triedy:

1. prvá trieda sú monitory s vysoko kvalitnou povrchovou úpravou skla
2. druhú triedu tvorí väčšina súčasných monitorov, možno ich používať, ale treba upraviť svetelné podmienky na pracovisku - rolety, osvetlenie
3. tretia trieda monitorov vyžaduje špeciálne upravené osvetlenie na pracovisku

Pomocou kvalitných filtrov možno monitor druhej triedy upraviť na monitor prvej triedy.
Poznamenajme, že testovaním kvality počítačových komponentov sa zaoberajú viaceré organizácie napríklad AOA (americká optometrická asociácia). Kvalitné výrobky sú označené logom na obale.

Vlastnosti filtrov:filter na monitor

filter na monitorĎalšie dôležité vlastnosti filtrov sú: ľahká montáž a bezpečnosť


Podľa spôsobu montáže rozoznávame dva typy filtrov: s plochým rámom a s kontúrovacím rámom.
Na plochom ráme sa iba vyklopia záchytky a položí sa na monitor. Konturovací rám slúži skôr pre profesionálov. Nasúva sa na obrazovku a preto dotatočne ešte blokuje svetlo dopadajúce na monitor zboku.


Čo sa týka bezpečnosti, ide o to, aby nie každý v miestnosti mohol vidieť obsah obrazovky, napríklad v bankách a podobne. Zatiaľ sa táto požiadavka rieši pomocou mikrožalúzií vo filtri, ktoré umožnia vidieť obraz len približne v rozsahu 30 stupňov od priameho pohľadu na monitor. Navyše tým aj blokujú dopadajúce bočné svetlo na monitor.


Treba ešte spomenúť kruhovo - polarizačné filtre, ktoré dnes, svojimi parametrami, patria medzi najkvalitnejšie. Sú založené na polarizácii svetla.

Monitor vyžaruje elektromagnetické a röntgenové žiarenie, musí vyhovovať vytvoreným normám (napr. TCO99). Nesmie byť otočený zadnou stranou k žiakovi (lavice s počítačmi nesmú byť usporiadané za sebou ako v klasickej učebni).

 


 

 

 

Pravidlá správneho usporiadania počítačového pracoviska

ergonomické zásady pri práci s PC

 

Čo škodí počítaču

alebo načo dať pozor

 

Niektoré situácie, ktorých by sme sa mali vyvarovať

 

 
Použité zdroje:


[1] http://www.bozp.sk/aktual/bozp/produkty/pcergo/pcervyz.htm

[2] http://www.edi.fmph.uniba.sk/winczer/socialneaspekty/jancik.htm

[3] http://www.film.sk/aktual/interes/cislo2/poci2.htm

[4] http://www.ii.fmph.uniba.sk/~filit/fve/ergonomia.html

[5] http://www.robot.karel.szm.sk/soft/hardver_standard.htm

[6] http://www.jvk.sk/monitory.htm

[7] http://pg.netgraphics.sk/vyucba/hardware/monitory.htm

[8] http://feos.vvs-pv.cz/ergo/blanka/blanka1.htm

[9] http://stripky.cz/nemoci/zdravi/obrazovka.html

[10] http://www.fentek-ind.com

[11] http://www.ergosci.com/

[12] http://www.osha.gov/SLTC/computerworkstations_ecat

[13] http://physedu.science.upjs.sk/degro/pokus/explux/otl.pdf

[14] http://www.odbornecasopisy.cz/index.php?id_document=36051

[15] http://www.ip.gov.sk/Download/dobraprax/obmedzte_hluk.pdf

[16] http://www.portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=41&etype=2&aid=990

[17] http://www.zdravie.sk/sz/602-27552/Bionic-zaporne-nabite-ionty-kuzlo-z-prirody.html

 

Samostatná práca žiakov (podľa pokynov učiteľa)

 

http://www.ergonomie.cz (ponuka ergonomických pomôcok)

http://www.rsihelp.com (informácie o príznakoch RSI, prevencia, ...)

http://www.safecomputing.com (ponuka najnovších ergonomických pomôcok - "cvičiaci" softvér, rukavice, ovládanie hlasom, ...)

http://www.s-sc.com/newsrel.htm (zacvičme si :-)

 

ergonomické pomôckyergonomická klávesnica