Štátny znak Slovenskej republiky

  1. Spôsob vytvárania výslednej grafiky bude v tejto časti trošku odlišný od toho, čo sme použili v predchádzajúcich častiach. Chceme vytvoriť štátny znak SR. Ako predloha nám poslúži obrázok štátneho znaku zo stránky www.prezident.sk. Tento znak je však pomerne malý a nekvalitný. Budeme sa preto snažiť vytvoriť jeho kvalitnejšiu vektorovú "kópiu". Samozrejme, náš výtvor bude geometricky presnejší a súmernejší. Naučíme sa pracovať s hladinami. Hladiny si môžete predstaviť ako priesvitky, ktorých obsahy sa navzájom prekrývajú. Objekt vo vyššej hladine prekryje objekt v hladine nižšej. Poradie hladín môžeme priebežne meniť, hladiny môžeme skrývať. Výhoda použitia hladín sa prejaví najmä pri komplikovanejších obrázkoch, kde je príliš veľa objektov a pri práci si navzájom zavadzajú. Preto tie časti, ktoré už sú hotové (resp. hladinu, ktorá tieto objekty obsahuje) môžeme schovať a tak si sprehľadniť náš pracovný priestor.

 

  1. V novom dokumente existuje len jedna hladina, Hlavné. Otvorte si galériu Hladiny (galéria Hladiny, Ctrl + Shift + 1). Kliknite ľavým tlačidlom na názov hlavnej hladiny a pridajte novú hladinu. Nazvite si ju napr.: originál. Do nej umiestnime originál štátneho znaku (vždy pracujete v tej hladine, ktorá je vysvietená na modro). Zväčšite si ho. Aby nás kontrast tejto predlohy príliš nerušil, upravte jas a kontrast znaku (Bitmapy - Jas-kontrast...). Túto hladinu presuňte (potiahnite ju myškou) pod hladinu Hlavné a zamknite ju (kliknite myškou na symbol zámku vedľa hladiny originál) aby sme ju omylom nezmenili.
    originál štátneho znaku
  1. Vytvorte si novú hladinu "Štít" a umiestnite ju nad hladinu Originál. V nej budeme štít (len štít, bez kríža a trojvršia) vytvárať. Štít bude mať tri uzlové body (dva hore a jeden dole). Vytvorte si vertikálnu a horizontálnu vodiacu linku tak, aby prechádzali vrcholom štítu v spodnej časti. Najskôr vytvoríme pravú časť štítu. Teraz nakreslite čiaru (pomocou nástroja Krivky krivky), ktorá začína v pravom hornom rohu a končí v spodnom vrchole znaku (tam, kde sa vodiace linky pretínajú, ak nie je zapnuté prichytávanie k vodiacim linkám, zapnite si ho). Vyberte nástroj "Tvarovanie objektov" Tvarovanie objektov a pomocou "Previesť na krivky" Previesť na krivky čiaru preveďte na krivky. Teraz čiaru pomocou koncových bodov úsečiek vytvarujte do požadovaného tvaru.
vodiace linky prechádzajúce vrcholom štítu
vodiace linky prechádzajúce vrcholom štítu
čiara spájajúca dva uzlové bodu štítu
čiara spájajúca dva uzlové bodu štítu  
pôvodnú úsečku sme previedli na krivku a vytvarovali do požadovaného tvaru
pôvodnú úsečku sme previedli na krivku a vytvarovali do požadovaného tvaru

Pravú časť štítu máme hotovú, vytvoríme ľavú. Ľavá časť je zrkadlovým obrazom (podľa osi Y zrkadlový obraz) pravej časti. Pri vytváraní obrazu si nezabudnite zapnúť duplikačný režim duplikačný režim (nechceme pravú časť len zrkadlovo obrátiť, ale chceme vytvoriť zrkadlovú kópiu). Presuňte ľavú časť na svoje miesto (automaticky priskočí do priesečníka vodiacich liniek, duplikačný režim už vypnite). Teraz dokreslite ešte hornú časť (úsečku) štítu. Stačí len približne. Takže máme tri objekty, ktoré by mali vytvoriť štít. Musíme z nich vytvoriť uzatvorený objekt (t. j. nikde nebude "diera", inak by sme nemohli definovať farbu výplne). Všetky tri objekty označte a navzájom skombinujte (galéria Logické operácie a Kombinovať). Teraz je ešte potrebné "zaplátať" diery. Pomocou nástroja "Tvarovanie objektov" Tvarovanie objektov potiahnite koncový bod úsečky mimo štít. Ak sa odpojí, je tam diera. Pusťte ho (zostane mimo). Chyťte ho ešte raz a prisuňte ho k miestu, kam patrí. Mal by sa automaticky napojiť na bočnú časť štítu. Ak nie, zapnite si "Nadväzovanie na existujúce krivky" Nadväzovanie na existujúce krivky a zopakujte to ešte raz. Ak tam diera nebola, vráťte sa krok dozadu. To isté spravte aj s druhým koncom úsečky. Aj v spodnom vrchole štítu môže byť diera, prekontrolujte to aj tam. Ak sa vám podarí štít uzatvoriť, môžete mu zadefinovať farbu (ak sa nedá farba výplne definovať, stále je niekde diera). Túto hladinu môžete schovať aby nám nezavadzala (kliknite myškou na symbol oka vedľa názvu hladiny Štít)

zrkadlovo vytvorená ľavá časť štítu
zrkadlovo vytvorená ľavá časť štítu
štít je vytvorený, je to uzatvorený objekt, ktorý ma definovanú obrysovú čiaru a výplň
štít je vytvorený, je to uzatvorený objekt, ktorý ma definovanú obrysovú čiaru a výplň, 
  1. Ďalej vytvoríme dvojramenný kríž (a ako zákon vraví "Driek a ramená kríža sú na koncoch rozšírené a vhĺbené"). Vytvorte si novú hladinu "Kríž", v nej budeme kríž vytvárať. Všimnite si, že ramená kríža majú tvar časti elipsy. Presne toto využijeme. Obdĺžnik orežeme elipsami. Vyberte si jedno rameno kríža (napr. pravé dolné) a "obkreslite" ho elipsami. Pozor na presnosť kreslenia. Horná a dolná elipsa sú navzájom symetrické (použili sme zrkadlenie podľa osi X zrkadlenie podľa osi X). Pravá elipsa je k dvojici (horná a dolná zlúčená v skupine vytvoriť skupinu) vycentrovaná vertikálne na stred. Obdĺžnik poslúži ako základ. Elipsami ho budeme orezávať. Pomocou orezávania (galéria Logické operácie) orežte obdĺžnik elipsami. 
rameno kríža (resp. jeho tvar) sme aproximovali tromi
rameno kríža (resp. jeho tvar) sme aproximovali tromi
elipsami, z obdĺžnika budeme postupne orezávať elipsi
výsledný tvar ramena kríža
a toto je výsledný tvar ramena kríža

Teraz potrebujeme vytvorené rameno nakopírovať (použiť môžete aj zrkadlenie podľa osi Y zrkadlenie podľa osi Y) do grafiky tak, aby kópie prekrívali ramená originálu. Stála dávame pozor na presnosť. Ramená hornej časti musíme zmenšiť a rameno vo vrchole  musíme otočiť o 90º. Dvojica ramien hore, aj dvojica ramien dole sú navzájom vertikálne vycentrované na stred (každá dvojica ramien má vertikálnu aj horizontálnu os súmernosti). Dôležité je, aby dvojkríž mal vertikálnu os súmernosti. Dve časti horných ramien zlúčime do skupiny. To isté spravíme aj z časťami dolných ramien. Prikreslíme obdĺžnik, ktorý bude tvoriť stredovú časť kríža. Všetko navzájom vertikálne vycentrujeme na stred. Posledným krokom bude spojenie objektov (galéria Logické operácie). Nezabudnite zrušiť skupiny objektov zoskupenie objektov (dvojice ramien)

jedno rameno sme nakopírovali tak, aby boli prekryté ramená originálu
jedno rameno sme nakopírovali tak, aby boli prekryté ramená originálu
jednotlivé ramená sme spojili a vytvorili kríž
jednotlivé ramená sme spojili a vytvorili kríž

Túto hladinu môžete zatiaľ schovať.

 

  1. Nasleduje vytvorenie trojvŕšia. Vytvorte si hladinu Trojvŕšie. Základom budú tri kružnice. Dve krajné sú rovnaké stredná bude o niečo väčšia. Stále platí, presnosť kreslenia. Dve krajné sú navzájom vycentrované vertikálne na stred. Táto dvojica je vzhľadom na strednú kružnicu vycentrovaná horizontálne na stred. My ale potrebujeme pokryť celú časť trojvŕšia. Pridáme ešte plochu nejakého útvaru tak, aby sme vyplnili celú plochu modrej oblasti. Ak bude niečo presahovať cez okraj, nevadí, neskôr to orežeme. Teraz spojíme objekty dohromady (galéria Logické operácie - spojiť). Keď sa pozorne pozriete na svoj výtvor, zistíte, že objekt, ktorý by sme chceli vytvoriť je prienikom nášho najnovšieho objektu so štítom (ten máme v hladine Štít). Zobrazte teda hladinu Štít a vytvorte prienik štítu a útvaru v hladine trojvŕšie (galéria Logické operácie, nezabudnite zaškrtnúť Zachovať pôvodné objekty). Ešte predtým ich vzájomne vycentrujte horizontálne na stred. Pôvodný útvar zmažte a prieniku zadefinujte farbu výplne.
kružnice poslúžia ako základ trojvŕšia
tieto tri kružnice poslúžia ako základ trojvŕšia
obdĺžnikom doplníme zvyšnú plochu
kružnice a obdĺžnik spojíme
kružnice a obdĺžnik spojíme
prienik so štítom je trojvŕšie štátneho znaku
prienik so štítom je trojvŕšie štátneho znaku
  1. Vytvorili sme všetky časti štátneho znaku. Zobrazte jednotlivé hladiny s týmito časťami a schovajte hladinu Originál a vodiace linky. Všetky tri objekty navzájom vycentrujte horizontálne na stred. Mali by ste vidieť

Štátny znak Slovenskej republiky Štátny znak Slovenskej republiky.