Ochrana dát v informačných systémoch (v počítačoch)

Stále viac informácií a údajov sa presúva z papiera do elektronickej podoby. Hodnota týchto dát býva značne vysoká, často nevyčísliteľná (lekárske záznamy, informácie o finančných tokoch, výsledky výskumov...). Bezpečnostné postupy na ich ochranu, ktoré s úspechom používali naši predkovia, sa dnes javia ako nedostatočné, nespoľahlivé alebo nepoužiteľné. 

 

Čo sa skrýva pod pojmom ochrana dát?

zabezpečenie, aby sa informácie nezničili

zabezpečenie, aby sa k informáciám dostali len oprávnené osoby

zabezpečenie, aby sa spracovávali nefalšované informácie

zabezpečenie, aby sa dalo zistiť, kto informáciu vytvoril, zmenil, odstránil

zabezpečenie, aby sa informácie nekontrolovateľným spôsobom nevyzradili

zabezpečenie, aby informácie boli dostupné, keď sú potrebné

 

Podstata zraniteľných miest:

fyzická - umiestnenie dostupné sabotáži, vandalizmu

prírodná - záplavy, výpadky prúdu, požiare a iné katastrofy

hardvér/softvér - poruchy pamätí, "zadné" dvierka softvéru, zlé prepojenie bezpečnostných článkov

média - krádež, zničenie, nedostatočné odstránenie informácií, starnutie materiálu

fyzikálne - vyžarovanie (napr. magnety)

komunikácia - útok na správy, spoje, komunikačné kanály

ľudský faktor - spôsobuje najväčšiu zraniteľnosť zo všetkých faktorov

 

Prvky a spôsoby ochrany môžeme podľa účinnosti rozdeliť na:

slabé - potencionálnemu narušiteľovi znepríjemníme život, neberieme ohľad na výber lokality

stredné - pre amatéra môže byť účinná, pre profesionálov je len prekážkou, ktorú viac menej úspešne prekonajú, snažíme sa vyberať najvhodnejšie lokality

silné - pre amatéra neprekonateľné, pre profesionála ťažko prekonateľné až neprekonateľné, necháme vypracovať audit odborníkovi

Žiadna ochrana nie je 100%. Kombináciou viacerých prvkov (súčasne) môžeme účinnosť ochrany značne zvýšiť. 

 

Smerovanie útoku, napadnutia systému:

vonkajšie - a priori predpokladané, týmto smerom zameriavame svoju pozornosť

vnútorné - často zabúdame, neberieme do úvahy, poučenie sa z chýb

  

 

Postupy a metódy pomáhajúce zvýšiť účinnosť ochrany dát v počítačoch pri komunikácii pomocou IKT:

Použitá literatúra:

Hanáček, P., Staudek, J.: Bezpečnost informačných systémů, Úřad pro státni informační systém