Logo DI PF UPJŠ v Košiciach

Oddelenie didaktiky informatiky a podporných technológií

Univerzita P. J. Šafárika, Prírodovedecká fakulta, Ústav informatiky, ODIPT - di.ics.upjs.sk
Logo PF UPJŠ v Košiciach